Naar homepagina Elishout

secondary-volwassenen

Visie

Missie

CVO COOVI is een Brussels centrum voor volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Scholengroep Brussel, gelegen in een groene en gemakkelijk bereikbare campus in volle expansie.

Het centrum biedt onderwijs waarin vorming, opleiding en training geïntegreerd worden aangeboden op het niveau van secundair en hoger beroepsonderwijs in het kader van levenslang en levensbreed leren.

Het centrum heeft een ruim, evenwichtig, gevarieerd, actueel, behoeftedekkend, goed gespreid, vrij uniek en volledig modulair opleidingsaanbod van volledige leertrajecten, binnen een professionele infrastructuur. Het aanbod is gericht op een zeer divers publiek van mensen met verschillende motivaties, leerbehoeften, origine, achtergrond en scholingsniveau, maar focust zich tegelijk ook op specifieke doelgroepen.

Het centrum profileert zich daarmee als een beroepsgericht/ competentiegericht, kwaliteitsvol, professioneel en innovatief opleidingscentrum en neemt hierdoor een duidelijke maatschappelijke positie in.

 

Visie - Doelstellingen

De specifieke bijdrage die CVO COOVI levert en de kansen die het wil bieden situeren zich op verschillende vlakken:

 • Tewerkstelling - Arbeidsmarktafstemming
  CVO COOVI wil bijdragen aan een efficiënte manier van sociale promotie door mensen te helpen zich beroepsmatig in te schakelen op de arbeidsmarkt.
   
 • Doelgroepenbeleid
  Het centrum richt zich tot een zeer divers publiek, maar tracht vooral ook te focussen op specifieke doelgroepen: kansengroepen, allochtonen, professionelen die zich willen vervolmaken en hoger opgeleiden die zich specialiseren. Ook cursisten die na een onafgewerkte onderwijsloopbaan een gelijkwaardig diploma willen halen, krijgen extra aandacht en een tweede kans.
   
 • Diversiteit en flexibiliteitin het aanbod, met nadruk op:
  • CVO COOVI speelt in op de na- en omscholingsbehoeften, noden en blinde vlekken in de Brusselse context en tracht ook optimaal de educatieve noden van de eigen cursisten te detecteren.
  • CVO COOVI streeft naar complementariteit met andere onderwijsinstellingen en opleidingen en vult blinde vlekken in het Brussels Nederlandstalig onderwijsaanbod
  • CVO COOVI zoekt in overleg met de cursisten naar de meest efficiënte en flexibele leerwegen, daarbij rekening houdend met verschil in leertempo, tijd, ruimte en mobiliteit. Daarom biedt het centrum modulair onderwijs waarbij mogelijkheden overdag, 's avonds, op zaterdag en gecombineerd afstandsonderwijs-contactonderwijs geboden worden
    
 • Interculturalisering
  Het centrum tracht het samenleven in diversiteit te bevorderen. Ontmoeting en dialoog van mensen met verschillende culturele achtergronden staat centraal, vertrekkend vanuit het respect voor de eigenheid en het besef van de gelaagdheid en dynamiek van culturen. Operationeel gezien is dit een voortdurend beleidsproces om de organisatiestructuur, het personeel en het aangeboden onderwijs af te stemmen op de etnisch-cultureel diverse samenleving.

   

 • 'Knelpuntberoepen' helpen herwaarderen
  De herwaardering van opleidingen die leiden tot knelpuntberoepen, staat hoog op de agenda van CVO COOVI. Het centrum wenst het opleidingsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de arbeidsmarkt, om het probleem van knelpuntberoepen op te lossen. Dit veronderstelt uiteraard een nauwe samenwerking met de verschillende sectoren.
   
 • Competenties erkennen en certificeren
  Het centrum laat de cursisten toe een erkende kwalificatie/ erkend studiebewijs te halen om hun waarde of inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verbeteren, te handhaven of te vergroten. Het centrum streeft ernaar ook reeds verworven competenties te erkennen en certificeren als testcentrum.
   
 • Maatschappelijke integratie en persoonlijke ontwikkeling
  CVO COOVI wil cursisten competenties (sleutel-, beroeps-, leer-, loopbaan- en burgerschapscompetenties) laten verwerven die transfereerbaar en duurzaam zijn. Wat de cursist opsteekt, moet hij/zij kunnen gebruiken in verschillende levensdomeinen, omdat ze zich niet uitsluitend richten op kennis en kunde maar ook op emotionele, ethische of sociale ontwikkeling.

 

Kerntaken

CVO COOVI tracht de missie en visie/doelstellingen te realiseren door:

 • competentiegericht onderwijs te bieden en zo in te spelen op de verwachtingen van de cursist om competenties te verwerven die bruikbaar zijn in de verschillende levensdomeinen
   
 • te zoeken naar de meest efficiënte en flexibele leerweg, daarbij rekening houdend met de reeds verworven kennis van de cursist, de behoeften, het leertempo en mogelijkheden inzake tijd, ritme, ruimte en mobiliteit
   
 • een grote zorg voor traject- en taalbegeleiding aan de dag te leggen: taal-, studie- en ICT-begeleiding zijn geen loze woorden. Het centrum begeleidt cursisten bij het afleggen van hun individuele leerweg, van inschrijving tot certificatie. Het biedt daartoe ook verscheidene trajecten op maat en individuele begeleidingen aan.
   
 • een aangepast en eigentijds agogisch-didactisch handelen
   
 • een deskundig, vakbekwaam en geëngageerd team van medewerkers, zodat er in het centrum een open en motiverend leerklimaat heerst. Motivatie, permanente professionalisering, ervaring, samenwerking en engagement zijn hierbij prioritair.
   
 • te kiezen voor een interculturele aanpak.  Het centrum heeft oog voor de verschillen tussen mensen en houdt hier ook rekening mee in de lespraktijk. Situaties van gelijkheid en ongelijkheid leren cursisten en personeel begrijpen en detecteren. De diversiteit van alle cursisten wordt ook volledig benut via onderlinge interactie.
   
 • nauw samen te werken met andere partners (op lokaal, regionaal en internationaal vlak). Het centrum streeft een hecht netwerk van constructieve samenwerkingsverbanden na met organisaties gelinkt aan tewerkstelling, professionalisering en missie van het centrum. Stakeholders en partners zijn ondermeer tal van beroeps- en tewerkstellingsorganisaties, organisaties voor diverse kansengroepen, industrie, professionele organisaties en beroepsfederaties, andere onderwijsinstellingen en publieke opleidingsverstrekkers...
   
 • te streven naar kwaliteit(intern en extern) met betrekking tot ondermeer  organisatie, beheer, begeleiding, dienstverlening, cursisten, personeel...
   
 • noodzakelijk te investeren en te zorgen voor voldoende & innovatieve materiële middelen & didactische infrastructuur. Een eigentijdse onderwijscampus in volle expansie.
   
 • het aanbod aan opleidingen en cursussen voortdurend te evalueren en actualiseren en actief mee te werken aan het evalueren van de bestaande opleidingsstructuren en het aanpassen ervan.
   
 • een grote zin voor vernieuwing aan de dag te leggen en geen nieuwe programmaties of projecten te schuwen.
   
 • nauw betrokken te zijn bij onderwijsontwikkelingen op macro-niveau en daarbij een trekkende rol proberen te spelen.
   
 • grenzen te verleggen: het centrum is betrokken bij tal van internationale uitwisselingsprojecten. Cursisten krijgen op die manier de kans kennis te maken met het internationale vakgebied. Zij fungeren tevens als promotors van de Belgische kennis en vaardigheden.

 

 Kernwaarden en algemene uitgangspunten

 1. Openheid
  Het centrum staat ten dienste van de gemeenschap en staat open voor alle cursisten ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.
   
 2. Verscheidenheid
  Het centrum vertrekt vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid en wil waarden en overtuigingen, die in de gemeenschap leven, onbevooroordeeld met elkaar confronteren. Het  ziet dit als een verrijking voor de gehele bevolking in onze instelling.
   
 3. Democratisch
  Het centrum is het product van de fundamenteel democratische overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in de gemeenschap naast elkaar kunnen bestaan.
   
 4. Emancipatie
  Het centrum kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle cursisten gelijke ontwikkelingskansen te bieden, overeenkomstig hun mogelijkheden.
   
 5. Totale persoon
  Het centrum erkent het belang van onderwijs. Het streeft een harmonische persoonlijkheidsvorming na en hecht evenveel waarde aan kennisverwerving als aan attitudevorming.
   
 6. Gelijke kansen
  Het centrum treedt compenserend op voor kansarme cursisten door bewust te proberen de gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen.
   
 7. Medemens
  Het centrum draagt bij tot het respecteren van de eigenheid van elke mens. Het stelt dat de eigen vrijheid niet kan leiden tot de aantasting van de vrijheid van de medemens en dat een gezonde leefomgeving het onvervreemdbaar goed is van elkeen.
   
 8. Europees
  Het centrum brengt de cursisten de gedachte bij van het Europees burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven.
   
 9. Mensenrechten
  Het centrum draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind, en neemt er de verdediging van op. Het wijst vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie van de hand.